ArmCAD 7

Програмен продукт за автоматизирано изчертаване на армировъчни планове

ArmCAD e програма, работеща в чертожната среда на AutоCAD или на BricsCAD и автоматизира процеса на изготвяне на висококачествени армировъчни чертежи, спестявайки на потребителя процесите, при които лесно се допускат технически грешки: специфициране, позициониране, надписване, котиране и др. Програмата дава възможност за създаване на напълно произволни като конфигурация и вид армировъчни планове както и за редактиране на вече изготвени чертежи.

ArmCAD предлага разнообразни начини за рeшаване на основните чертожни задачи:

1. Армировка в гредови и безгредови плочи.

 • Изчертаване поединично на армировъчните пръти и оказване на зоната на разположение и стъпката през която се поставят прътите или броя им. Възможно е конструиране на плочата както с прави, така и с огънати пръти. Геометрията на усилителите и огънатите пръти се определя автоматично.
 • Автоматизирано генериране на долна и горна армировка след дефиниране на геометрията на полето и интензитета на армировката.
 • Покриване на диаграмите на необходимата армировка в Tower и експорт на генерираната армировка във вид на изчертан армировъчен план в ArmCAD.

2. Армировка в гредови елементи.

 • Изчертаване поединично на армировъчните пръти като стремената се вземат от база данни с типови стремена. Предимството е, че може да се изчертае греда с напълно произволна геометрия, например: начупена в план, греда с вути, дъговидна греда и т.н.
 • Автоматизирано изчертаване – заложени са шаблони на по-често срещаните в практиката случаи, с класическо конструиране на армировката, при което входните данни се задават в диалогов режим.
 • Покриване на диаграмите на необходимата армировка в Tower и експорт на генерираната армировка във вид на изчертан армировъчен план в ArmCAD.

3. Армировка на колони и други типови елементи.

Част от предимствата при работа с ArmCAD са:

 • Всяка армировка, изчертана с програмата, получава уникална позиция.
 • Добавени са възможности за обединяване на армировки с еднаква геометрия в една позиция.
 • Създаване на напречни сечения на базата на избрана армировка -надлъжна и напречна.
 • Автоматично се генерира подробна спецификация на цялата необходима армировка, както и уедрена рекапитулация на армировките.
 • Лесно изчертаване на типови конструкции благодарение на заложените в програмата шаблони на стълбища, единични и ивични фундаменти, подпорни стени, греди, колони, стени.
 • Автоматизирана работа с пръти с ограничена (доставна) дължина, посредством няколко предварително дефинирани начина.
 • Автоматично генериране на разкрой на мрежи от пръти с ограничена (доставна) дължина.
 • Армиране със серии мрежи, на етапи – остатъците при разкрой автоматично се използват за следващите етапи, чрез което се постига икономия на армировка до десетки проценти.
 • Парчетата, които се изрязват при автоматично покриване със серии мрежи не са с правоъгълна, а с точната си геометрия –  постига се  икономия около 10 процента.
 • Възможност за поставяне на маркер за край на позицията при застъпващи се позиции.
 • Нови възможности за котиране, улесняващи потребителите, които принтират чрез „layouts“.
 • Много нови функции, ускоряващи процесите на дефиниране и редактиране на пръти: бутони за връзка между различните диалогови прозорци (промяна на кофражи, стилове за котиране и т.н.), избор на базова точка (начална или крайна) за въвеждане на пръта, бърза промяна на типа на стремената от обикновени към двойнозатворени и обратно, освен стандартните пръти вече има и пръти с 3D геометрия за по-лесно изчертаване на столчета и др.
 • Нови възможности за сортиране и преномериране на списъците с позиции на пръти и мрежи.
 • Възможност за автоматични предупреждения при въвеждане на прекомерно големи координатни стойности или неправилно боравене с 3D пръти.
 • Подобрено дефиниране на прътови серии чрез избор на това кои параметри да са константни и кои да се променят. Възможно е генериране на табличен спецификатор на променливите серии.
 • Подобрено е дефинирането на сечения, като потребителя може да определи разположението на отделните позиции в дълбочината на сечението.
 • Всички потребителски настройки и предпочитания (стилове на котиране, норми и т.н.) могат бързо и лесно да бъдат съхранени и прехвърлени на друг компютър.
 • Подобрени възможности за генериране на отчети чрез възможност за извеждане на допълнителни характеристики на армировката. Налични са и няколко нови отчета, включващи рекапитулация на армировката по кофражи, разкрой на армировка, както и рекапитулация на армировката по руските норми ГОСТ.

Съвместимост на ArmCAD 7:

 • Версия ArmCAD 7 – работи в среда на AutoCAD 64-bit версии след 2010 и BricksCAD 64-bit версии след BricksCAD14

     ArmCAD 7 няма да работи с 32 битови версии на AutoCAD и BricksCAD.

Цени на ArmCAD 7 за нови клиенти

Мрежовата инсталация е подходяща, ако програмните продукти се ползват от няколко работни места.

Цена: EUR


САМО полетата отбелязани със * са задължителни!

Научете повече относно политиката за поверителност на “Авега инженеринг” ЕООД

За повече от 10 работни места поискайте индивидуална оферта.